Den lilla byrån med det stora hjärtat

Juridiska dokument är färskvara. När livssituationen ändras, kan upprättande handlingar behöva anpassas. Genom att upprätta rätt dokument för aktuell situation kan Du skapa Dig goda förutsättningar för en tryggare morgondag.

Läs mer

Hur blir det om...

Du går bort och har barn i ett tidigare äktenskap?

Du går bort och har gemensamma barn i ett samboförhållande?

Du går bort utan att ha gemensamma barn i ett samboförhållande?

Du är sambo men ska separera och en av Er har köpt den gemensamma bostaden?

Känner du till vad...

Som menas med enskild egendom och vad som gäller vid separation eller dödsfall?

Som händer med Dina tillgångar om Du är ensamstående vid dödsfallet och inte har barn eller arvingar alls?

Arvsordningen innebär och hur Du kan påverka den?

Visste du att...

Arvskiftet, enligt lag ska upprättas skriftligt och undertecknas av dödsbodelägarna?

Du kan skydda den egendom
som Dina barn ärver efter Dig
om de skulle genomgå äktenskapsskillnad?

Gåva till bröstarvinge utgör förskott på arv om inte annat föreskrivs?

Du kan bestämma om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte?

Juridik blir alltmer en del av vår vardag och påverkar vår livssituation inom en rad områden.
Krav ställs på oss att kunna förutse konsekvenserna av vårt agerande t ex när familjeförhållanden ändras genom tillökning, giftemål eller separation, när särbo blir sambo eller när dödsfall inträffar.

Genom att prata med någon som vet, kan Du oftast förebygga att obehagliga och i många fall
kostsamma situationer uppkommer.