Våra tjänster

Här nedan följer exempel på våra tjänster. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål om andra tjänster så pratar vi vidare om det.

Bouppteckning

Bouppteckningen är en sammanställning av boets tillgångar och skulder, den visar också vem som äger boet och har rätt till arvet.

Upprättande av bouppteckning måste göras vid dödsfall och ansvaret för att så sker åvilar dödsbodelägarna. Dödsbodelägare blir de personer som är arvingar till den avlidne. Antingen enligt lag eller genom testamente.

Dödsboförvaltning

Förvaltning av dödsboet innebär att man på bästa sätt tar hand om boet från dödsdagen fram till att dödsboet är helt avvecklat. Den som förvaltar boet ser till att det utreds, att tillgångar och skulder sammanställs. Ansvarar för att räkningar betalas och att abonnemang sägs upp. Det kan också innebära att försälja viss egendom, för att slutligen redovisa och fördela de tillgångar som återstår.

Arvsskifte

Arvskiftet är det avtal i vilket arvtagarna kommer överens om fördelningen av arvet.

Handlingen är av stor vikt t ex i de fall särkullbarnen får ut hela sin arvslott direkt utan att behöva avvakta efterlevande makes bortgång.

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan Du i förväg bestämma precis hur Du vill att Din kvarlåtenskap ska fördelas, så länge Du inte kränker bröstarvinges laglott. Du kan också skydda Dina barn eller annan arvtagare genom att förordna att arvet ska vara enskild egendom.

Bodelning 

En delning av det gemensamma boet sker vid separation eller dödsfall men kan också göras under bestående äktenskap/registrerat partnerskap. Olika regler gäller, beroende på om man är sammanbor eller gifta.

För äkta makar eller registrerade partners gäller, vid separation eller dödsfall, att alla tillgångar sammanställs och samtliga skulder räknas av. Det värde som sedan blir över, delas lika mellan parterna. Den egendom som är enskild, ingår inte i bodelningen.

För sambor gäller att man måste begära bodelning senast ett år efter att samboförhållande har upphört. Vid dödsfall gäller att man begärt bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen. Bodelningsbar egendom är endast den gemensamma bostaden och det bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Framtidsfullmakt

Genom en framtidsfullmakt kan Du bestämma vem som ska tillvarata och ansvara för Dina personliga och ekonomiska intressen om Du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Det är som ett alternativ till en god man.

Äktenskapsförord

Med äktenskapsförordet kan Du göra viss egendom till enskild eller i vissa fall omvandla enskild egendom till giftorättsgods.

Samboavtal

Genom samboavtal kan Du avtala bort sambolagens regler om bodelning, dvs fastställa att den lag som styr hur viss egendom i ett samboförhållande ska fördelas när förhållandet upphör, inte ska gälla i det egna förhållandet. T ex när Ni köper en bostad för gemensamt bruk men ena parten betalar för hela eller större delen av bostaden, så säger sambolagen att Ni ändå delar lika på värdet vid en separation eller dödsfall. Detta kan Du ändra på genom ett samboavtal.

Gåvobrev

För att ge bort en fastighet krävs ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli giltig men ger Du bort lös egendom så krävs inte det. I ett gåvobrev, kan Du också förena Din gåva med villkor, t ex att den inte ska utgöra förskott på arv eller att den ska vara enskild egendom.

Deklaration

Om Du har sålt aktier, bostadsrätt eller fastighet under året, så ska försäljningen deklareras på separat bilaga, för att visa om försäljningen inneburit vinst eller förlust. Har Du ett investeringssparkonto så betalar Du en schablonmässig skatt och behöver inte speciellt räkna fram vinsten som Du gjort på Ditt ISK-konto.

Skuldebrev / revers

Skuldebrev är en skriftlig handling ett bevis utvisande vem som är långivare respektive låntagare och hur stor fordran är från början. I skuldebrevet kan parterna och fastställa olika villkor som man är överens om, såsom ränta, amortering och när skulden till fullo ska vara återbetald.